Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Wyniki Grupy Santander Bank Polska za III kw. 2019 r.

Podziel się postem:

 

W okresie 9 miesięcy 2019 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1 584 mln zł. W ujęciu porównywalnym był on wyższy o 10,6% r/r.

 • W III kwartale porównywalny wynik należny akcjonariuszom wzrósł o 10,6%, do poziomu 1,584 mld zł. Zwiększały się także dochody ogółem o prawie 14%, wynik z odsetek o 17%, z prowizji o 2%. Należności brutto od klientów zwiększyły się o 22% r/r, a depozyty ogółem wzrosły o 21% r/r.

 

 • Notujemy silny wzrost wolumenów biznesowych. Rozwijamy funkcjonalność kanałów zdalnych, zwiększamy ich wykorzystanie w sprzedaży i procesach posprzedażowych. Mamy wysoką dynamikę sprzedaży kredytów gotówkowych i produktów ubezpieczeniowych. Zwiększa się także portfel kart cyfrowych (o 116%), rośnie liczba i wartość transakcji tymi kartami.                                                                                                                                                                                                                                                          

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska


Wyniki za 1-3 kw. 2019 roku:

 • Dochody ogółem – wyniosły 7,09 mld zł, i były wyższe o 14 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,9 mld zł i wzrósł o 17% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł 2% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,2 mld zł i zwiększyły się o 16% r/r głównie pod wpływem wyższych kosztów regulacyjnych oraz restrukturyzacji.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1-3 kw. 2019 wynoszą łącznie 1 118 mln zł, z czego 499 mln zł to podatek bankowy, a 618 mln podatek dochodowy.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 956 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 92 pb.. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,5% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (30.09.2018: 4,6%).

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,14% (17,61% na 30 września 2018 r.) oraz Tier1: 14,31% (15,51% na 30 września 2018 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 22% r/r do 148,9 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 29% r/r do 79,8 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 15% r/r do 60 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 21% r/r, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 24% r/r, a biznesowe o 17% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 95,2% na koniec września 2019 roku.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,3 mld zł i wzrosła o 1% w ciągu roku i o 3% w ciągu ostatniego kwartału.

Transformacja cyfrowa Rośnie wykorzystanie kanałów zdalnych w procesie sprzedażowym i posprzedażowym. Łączna sprzedaż kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w tych kanałach zwiększyła w ciągu roku o ponad 190%. Liczba transakcji mobilnych za III kw. to prawie 52 mln szt. Dwukrotnie wzrosła sprzedaż kont osobistych przez kanały on-line.

Linie biznesowe Bank prowadzi 3,7 mln kont osobistych w pln, o prawie 13% więcej niż przed rokiem. Otwarto pierwszą placówkę coworkingową Work Cafe. Firmom ułatwiano procedury kredytowe. Szybko rozwija się biznes faktoringowy i leasingowy (wzrost portfela pracujących należności leasingowych o 14% r/r i ekspozycji faktoringowych o 9,6% r/r).

Bankowość detaliczna III kw. 2019 r.:

 • 3,75 mln kont osobistych w złotych(+13% r/r);
 • 1, 65 mln Kont Jakie Chcę;
 • 708 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+116% r/r);
 • 2,5 mln (+13% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,5 mln klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 51,9 mln transakcji w bankowości mobilnej (+84% r/r) w ciągu 9 m-cy 2019; 19,4 mln (+81% r/r) w Q3 2019;
 • Wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 66% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 44% r/r;
 • Dynamiczny wzrost udziału akwizycji on-line kont osobistych (2-krotny wzrost vs. 2018) udział 12,5%
 • 13 kolejnych oddziałów w nowym innowacyjnym formacie; łącznie po 3 kwartałach 52 takie oddziały.
 • Work Cafe – połączenie oddziału, kawiarni i strefy co-workingowej.

MŚP III kw. 2019 r.:

 • Wzrost wolumenu finansowania MŚP o 21% r/r do poziomu 13,2 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 32% r/r do poziomu 14,6 mld;
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela pracującego o 15% do poziomu 4,7 mld;
 • Dynamiczny wzrost sprzedaży terminali POS o 44% r/r (5,4 tys. sprzedanych POS w ciągu 9 m-cy 2019);
 • Około 9 tys. nowych użytkowników eKsięgowości;
 • Dynamiczny wzrost udziału akwizycji on-line kont firmowych (4-krotny wzrost vs. 2018) udział 27%

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna III kw. 2018 r.:

 • 18% wzrost przychodów r/r w sektorach strategicznych;
 • 16% wzrost przychodów r/r w obszarach biznesu międzynarodowego;
 • 16% wzrost r/r na aktywach pracujących;
 • 13% wzrost r/r w depozytach;
 • Pozytywne trendy wzrostowe zachowane w większości linii biznesowych
 • Utrzymanie dobrej jakości portfela kredytowego

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w III 2019 r.:

 • 41% wzrost przychodów r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką i płynnością;
 • 39% wzrost przychodów r/r z produktów finansowania handlu;
 • 13% wzrost przychodów r/r z finansowania konsorcjalnego;
 • Zrównoważona bankowość: konsorcjum 5 banków pod przewodnictwem Santander Bank Polska podpisało umowę kredytową ESG-linked (Environmental, Social and Governance), opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jest to pierwszy tego typu kredyt udzielony w Polsce i w rejonie CEE.

Leasing III kw. 2019 r.:

 • Santander Leasing w samym III kwartale sfinansował środki trwałe o wartości netto 1330,3 mln zł, a w ujęciu narastającym 3 782,2 mln zł.
 • Wartość portfela leasingowego przekroczyła 9,8 mld zł, wzrost +14% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Dochód spółki w trzecim kwartale wzrósł o 13% r/r

Faktoring III kw. 2019 r.:

 • Obroty wyniosły 21,62 mld zł, wzrost +10% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł +10% r/r i osiągnął poziom 5,3 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem na poziomie 10,5%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 28% udziałem w rynku;
 • Sprzedaż na koniec III kwartału wyniosła 1,4 mld zł;

Santander Consumer Bank III kw. 2019 r.:

 • Należności kredytowe netto 17 mld zł, wzrost 11,1% r/r
 • Zobowiązania wobec klientów 9,6 mld zł; wzrost o 8,6% r/r
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 21,1 mld;
 • Zysk netto 428 mln zł;
 • Sprzedaży przeterminowanego portfela pożyczek gotówkowych oraz kredytów ratalnych o łącznej wartości
  51,7 mln zł z zyskiem 2,5 mln zł brutto.

InfoWire.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz