Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Wyniki Grupy Santander Bank Polska w I półroczu 2020 r.

Podziel się postem:

 

W I półroczu 2020 roku zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska był niższy o 49,1% r/r i wyniósł 476 mln zł, a  w ujęciu porównywalnym zmniejszył się o 17,1% r/r. W samym II kwartale zysk należny wyniósł 304,9 mln zł.

 • Zysk Grupy, wypracowany w  I półroczu był niższy niż przed rokiem, pod wpływem sytuacji epidemicznej w kraju. Aktywność komercyjna i sprzedaż stopniowo, ale konsekwentnie powraca do poziomów pre-COVID, co znalazło odzwierciedlenie w zysku II kwartału, który wyniósł 304,9 mln zł.

 

 • Jako organizacja sprawnie przystosowaliśmy się do zmian wywołanych epidemią – wewnętrznie przeorganizowaliśmy model pracy, aby, zapewniając podwyższone standardy bezpieczeństwa, nieprzerwanie świadczyć nasze usługi. Klientom zaoferowaliśmy realne wsparcie, zarówno w kwestiach poprawy płynności, w tym także rozwiązania wychodzące poza rządowe programy pomocowe, jak i dostępu do zdalnych możliwości bankowania. Kwota subwencji z Tarczy, pozyskanych przez naszych klientów przekracza 8,5 mld zł. Rośnie wykorzystanie kanałów zdalnych.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki w  I półrocza 2020 roku:

 • Dochody ogółem – wyniosły 4,3 mld zł, i zmniejszyły się o 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W  I kwartale br. dochody wyniosły 2,2 mld, podczas gdy w II kw. nieznacznie obniżyły się do 2,1 mld.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,1 mld zł i zmniejszył się o 4,3% r/r, głównie pod wpływem obniżenia stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa w 2 kwartale 2020 roku
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1 mld zł i spadł o 1,2% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,2 mld zł i zmniejszyły się o 1% r/r. Znaczący spadek nastąpił w II kw. – koszty wyniosły wtedy 964 mln zł wobec 1,26 mld w  I kw.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 półroczu 2020 roku wyniosły łącznie 611 mln zł, z czego 301,1 mln zł to podatek bankowy, a 309,9 mln podatek dochodowy.
 • W I połowie 2020 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 947,2 mln zł wobec 619,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Kwota tego obciążenia zawiera utworzenie dodatkowego odpisu w wys. 150,3 mln zł na oczekiwane straty kredytowe jako korekty do wartości wynikających z modeli w warunkach niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej.

 

Kapitały. Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:18,76% (16,26% na 30 czerwca 2019 r.) oraz Tier1: 16,81% (14,45% na 30 czerwca 2019 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci. Na 30 czerwca 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148 516 mln zł i  w porównaniu z końcem 2019 r. utrzymały się na stabilnym poziomie. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 0,6%, osiągając wartość 81 390 mln zł. Największą składową tej pozycji były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 2,2% do kwoty 52 340 mln zł. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 1,3% do 57 700 mln zł.

W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2020 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6% i na koniec czerwca wyniosły 165 890 mln zł w tym depozyty od klientów indywidualnych o 5,2% r/r, a biznesowe o 7,2% r/r.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 13 mld zł i spadła o 18% w ciągu roku, ale w skali kwartału wzrosła o 9%.

Transformacja cyfrowa. Epidemia przyspieszyła transformację cyfrową i digitalizację rozwiązań. Wzrosła liczba logowań do bankowości mobilnej, założonych Profili zaufanych, liczba kart cyfrowych i transakcji cyfrowych. Bank udostępnił także otwartą bankowość Santander Open.

Linie biznesowe. Bank wprowadził pakiet wsparcia dla klientów, w tym rozwiązania wychodzące poza rządowe pakiety pomocowe. Rozwijał zdalny dostęp do usług i nowe funkcje np. usługi cyfrowe dla JDG korzystających z usług bankowości elektronicznej – eUmowy, eWindykacja, eFaktoring. Obecnie 2,6 mln klientów aktywnie korzysta z kanałów digital.

Bankowość detaliczna I Półrocze 2020 r.:

 • 3,88 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);
 • 2,01 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+38% r/r);
 • 2,64 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,70 mln klientów mobilnych (+17% r/r);
 • 28 mln transakcji w bankowości mobilnej w Q2’2020 (+61% vs. Q2’2019);
 • Wzrosty portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe 14% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 6% r/r;
 • 71 oddziałów w Nowym Modelu Dystrybucji – łącznie zmodernizowanych 116 placówek;

 

MŚP I Półrocze 2020 r.:

 • Wzrost akwizycji kont firmowych o 24% r/r (16 tys. sprzedanych w Q2’2020);
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 3% r/r do poziomu 14,8 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 55% r/r do poziomu 21,3 mld;
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela pracującego o 11% do poziomu 5,08 mld;
 • Wzrost sprzedaży terminali POS o 34% r/r (2,5 tys. sprzedanych POS w Q2’2020);
 • Około 21,5 tys. użytkowników eKsięgowości;

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna I Półrocze 2020 r.:

 • Wzrost dochodów z factoringu + 11% r/r oraz leasingu + 4% r/r;
 • Wzrost dochodów z gwarancji +10% r/r;
 • Portfel depozytowy +20% r/r;
 • Liczba transakcji w bankowości elektronicznej +12% r/r;
 • Liczba transakcji walutowych na platformie eFX +7% r/r;
 • działania wspierające proces budowania wiedzy sektorowej – webinary tematyczne (dot. wybranych branż lub geografii)

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna I Półrocze 2020 r.:

 • 28% wzrost przychodów segmentu r/r;
 • 33% wzrost przychodów segmentu r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką i płynnością;
 • 85% wzrost przychodów r/r z usług związanych z emisją i skupem akcji oraz doradztwem w fuzjach i przejęciach;
 • Udział z innym bankiem w umowie kredytowej na sfinansowanie projektu elektrowni słonecznych;

 

Leasing I Półrocze 2020 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 2,27mld zł;
 • Wartość portfela leasingowego osiągnęła 10,3 mld zł, co oznacza wzrost +9% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Wzrost dochodu wyniósł +7% r/r i osiągnął poziom 111,1mln zł;

 

Faktoring I Półrocze 2020 r.:

 • Obroty wyniosły 13,8 mld zł, spadek -3% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł +3% r/r i osiągnął poziom 5,3 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,2%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 23% udziałem w rynku;
 • Sprzedaż na koniec 2 kwartału wyniosła 629 mln zł;

 

Santander Consumer Bank I Półrocze 2020 r.:

 • Należności kredytowe netto 16,3 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 10,1 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 21,2 mld;
 • Zysk netto 161 mln zł.

 

InfoWire.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz