Ważne pojęcia

 

Co to jest kontrakt terminowy ?

Jest to umowa pomiędzy dwiema stronami, gdzie jedna strona zobowiązuje się do nabycia określonej ilości instrumentu bazowego, zaś druga do jego sprzedaży. Transakcja ta jest ściśle określona terminem w jakim ma być zawarta, jak również ceną. Definicja kontraktu terminowego opisuje sytuację w której następuje transakcja między sprzedawcą i nabywcą kontraktu przy czym obie strony posiadają inną wartość prognostyczną danego instrumentu bazowego.

W Serwisie galeriazyskow.pl analizowany jest kontrakt na indeks WIG20. Analiza dokonywana jest na podstawie strategii systemu oraz sygnałów płynących z tych strategii.

 

Co oznacza FW20H10?

Nazwa skrócona kontraktów dostępnych w domach maklerskich to: FW20krr

gdzie:
F– oznaczenie kontraktu terminowego
W20 – skrót nazwy instrument bazowego odpowiednio WIG20

k– kod określający miesiąc wykonania:
H- marzec, M- czerwiec, U- wrzesień, Z- grudzień

rr– ostatnie dwie cyfry roku wykonania

np. FW20H10- kontrakt dla którego instrumentem bazowym jest indeks WIG20, miesiąc wykonania przypada na marzec 2010 roku.

Notowania w systemie ciągłym kontraktów terminowych indeksu bazowego wig20 odbywają się każdego dnia od godziny 8.30 do godziny 17.30. Zlecenia nabycia bądź sprzedaży kontraktów można składać za pośrednictwem platform/kont w domu maklerskim jak również telefonicznie (w przypadku braku możliwości złorzenia ręcznego). Forma zleceń telefonicznych, bezpośrednio u maklera swojego domu maklerskiego, jest bardzo wygodna w sytuacji gdy inwestor jest poza miejscem zamieszkania, np. delegacja, wczasy, itp., jak również nie posiada dostępu do komputera czy internetu.

 

Co to są systemy transakcyjne?

Jest to zbiór zasad i reguł opartych na podstawie doboru odpowiednich narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna lub sprzedaży dla kontraktu terminowego na indeks WIG20. Dobór skutecznych elementów składowych narzędzi inwestycyjnych zależy od autora, który za pomocą szeregu testów na znaczącym odcinku czasu danych historycznych, oblicza optymalne parametry programując określone algorytmy matematyczne. Są to systemy automatyczne, a decyzje o wejściu i wyjściu z rynku podejmowane są całkowicie mechanicznie. Zadaniem systemu jest zdyscyplinowanie działań inwestora poprzez zapanowanie nad emocjami i wskazywanie odpowiedniego zachowania w zależności od sytuacji na rynku, tak, aby w rezultacie osiągnął satysfakcjonujący zwrot z inwestycji.

Należy mieć na uwadze, że to co zdarzyło się w przeszłości niekoniecznie musi mieć swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Sygnały ze strategii systemu stanowią tylko podpowiedź dotyczącą bieżącej sytuacji na giełdzie, natomiast decyzja sama w sobie musi być zawsze decyzją inwestora. Wielu inwestorów używa sygnałów systemu w celu potwierdzenia własnego przekonania do kierunku ceny, ponieważ cała odpowiedzialność za podjęte decyzje spoczywa na osobie inwestora i to właśnie on ponosi całe ryzyko za ewentualne zyski lub straty finansowe.

Jednakże są inwestorzy którzy głównie opierają się na sygnałach systemów transakcyjnych, ponieważ emocje związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych są słabym punktem człowieka wpływającym na jego wyniki finansowe. W tym przypadku powierzenie komputerom decyzji o zawieraniu transakcji w momentach określonych, na podstawie strategii opartej na formule matematycznej, jest rozwiązaniem pozwalającym na skuteczniejsze działanie pozbawione emocji i przede wszystkim utrzymywanie określonych zasad i konsekwentne ich realizowanie. Jest to niewątpliwie kluczem do odniesienia sukcesu na rynku kapitałowym.


System transakcyjny ma za zadanie w jak największym stopniu ograniczyć emocje i pozwolić inwestorowi na osiąganie zysków przy jak najniższym poziomie stresu i zdenerwowania. Każdy inwestor „grając systemem” powinien brać pod uwagę wszelkie wskazówki generowane przez system.

Dodaj komentarz