Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Grupa TAURON: 3 mld zł EBITDA i wzrost przychodów po trzech kwartałach 2018 r

Podziel się postem:

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 3 proc. r/r (do 13,3 mld zł)
  • EBITDA wyniosła 3 mld zł, marża EBITDA na poziomie 22,3 proc.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął 853 mln zł
  • Wzrost wolumenu dystrybucji energii elektrycznej oraz liczby klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
  • Nakłady inwestycyjne na poziomie 2,3 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (1,2 mld zł) i Wytwarzanie (909 mln zł)
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,2x

(wszystkie dane skonsolidowane za okres I-III kwartał 2018 r.)

 

Wyniki finansowe Grupy TAURON po dziewięciu miesiącach tego roku są lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z naszymi planami – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Warto podkreślić, że nasz największy projekt realizowany w Jaworznie jest zaawansowany w ponad 80 proc. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i budżetem. Dodatkowo aktualnie prowadzimy negocjacje w sprawie nabycia farm wiatrowych o mocy około 200 MW zlokalizowanych w północnej Polsce. Ewentualna transakcja umożliwi nam podwojenie obecnie posiadanych mocy wiatrowych – wyjaśnia Filip Grzegorczyk.

– Grupa TAURON buduje pozycję multienergetycznego czempiona. Rozwijamy nowe biznesy. Przed szczytem klimatycznym w Katowicach uruchomimy program carsharingu i ładowania samochodów elektrycznych. Działania te wpisują się w naszą strategię oraz globalne trendy dotyczące energetyki  – dodaje prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Konsekwentnie realizowana strategia oraz korzystne trendy w otoczeniu makroekonomicznym mają odzwierciedlenie w stabilnej sytuacji finansowej Grupy. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu dywersyfikację źródeł finansowania i optymalizację terminu zapadalności zadłużenia, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Mamy także zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. Na stabilną sytuację finansową Grupy istotny wpływ mają systematycznie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne J.m. I-III kwartał 2018 r. I-III kwartał 2017 r. Zmiana (proc.) III kwartał 2018 r. III kwartał 2017 r. Zmiana (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln ton 3,61 4,68 -23 1,09 1,36 -20
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 3,54 5,01 -29 1,04 1,45 -28
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 11,90 14,03 -15 4,35 4,57 -5
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)
TWh
0,69 0,94 -27 0,18 0,28 -36
Wytwarzanie ciepła PJ 7,42 7,91 -6 0,70 0,82 -15
Sprzedaż ciepła PJ 9,69 10,66 -9 0,76 0,86 -12
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 38,84 38,31 1 12,83 12,61 2
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż i Wytwarzanie TWh 25,37 25,56 -1 8,17 8,35 -2
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 579 5 517 1 5 579 5 517 1

 

Produkcja węgla handlowego wyniosła 3,61 mln ton i była niższa o 23 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r. ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-górnicze w ZG Janina. Niemal połowa zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła została zaspokojona surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią handlową Grupa TAURON wyprodukowała 11,9 TWh energii elektrycznej, tj. o 15 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (14 TWh). Wolumen produkcji z odnawialnych źródeł energii wyniósł 0,69 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,94 TWh), co wynikało z niższego wykorzystania biomasy oraz trudnych warunków hydrologicznych i wietrznych.

Produkcja ciepła zmniejszyła się o 6 proc. i wyniosła 7,42 PJ. Sprzedaż ciepła wyniosła 9,7 PJ i była niższa o 9 proc. r/r ze względu na niższe zapotrzebowanie odbiorców wynikające z wyższych temperatur zewnętrznych.

Segment Dystrybucja dostarczył swoim klientom łącznie 38,8 TWh energii elektrycznej, tj. o 1,4 proc. więcej r/r. Liczba klientów przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja na koniec września wzrosła o 62 tys., tj. do 5,58 mln. Spółki segmentu Sprzedaż sprzedały łącznie 25,4 TWh energii elektrycznej do 5,4 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Niższa o 0,2 TWh sprzedaż energii elektrycznej wynika przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania klientów biznesowych.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w mln zł)
I-III kwartał 2018 r. I-III kwartał 2017 r. Zmiana (proc.) III kwartał 2018 r. III kwartał 2017 r. Zmiana (proc.)
Przychody ze sprzedaży 13 302 12 874 3 4 476 4 116 9
EBIT 1 306 1 649 -21 351 354 -1
EBITDA 2 972 2 947 1 778 794 -2
Marża EBITDA 22,3 proc. 22,9 proc. -0,5 p.p. 17,4 proc. 19,3 proc. -1,9 p.p.
Zysk netto 855 1 194 -28 286 189 51
Marża zysku netto 6,4 proc. 9,3 proc. -2,8 p.p. 6,4 proc. 4,6 p.p. 1,8 p.p.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 853 1 192 -28 286 188 52

 

Grupa TAURON wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 13,3 mld zł, tj. o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Istotny wpływ na wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. miały wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost cen sprzedaży gazu, które pozwoliły zniwelować niższe wpływy ze sprzedaży usług dystrybucyjnych (efekt wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15) oraz węgla.

Grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 3 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. r/r. Największy udział w EBITDA Grupy ma Segment Dystrybucja (66 proc.), a w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (22 proc.) i Sprzedaż (15 proc.). Marża EBITDA Grupy była na stabilnym poziomie
i wyniosła 22,3 proc. Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie (649 mln zł) był o 42 proc. wyższy niż rok wcześniej (456 mln zł), głównie z uwagi na wyższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej oraz na rozwiązanie w I kwartale 2018 r. rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 230 mln zł.

Zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 853 mln zł
i był niższy o 28 proc. r/r na skutek ujęcia w I półroczu 2018 r. odpisów aktualizujących wartość majątku. W III kwartale 2018 r. zysk netto Grupy wzrósł o 52% r/r, co jest przede wszystkim efektem ujęcia dodatnich różnic kursowych.

Program Poprawy Efektywności

Realizowany w Grupie TAURON Program Poprawy Efektywności przyniósł wzrost skumulowanej EBITDA o ponad 950 mln zł (w okresie 2016 r. – III kwartał 2018 r.). Największy udział w osiągniętych wynikach miały segmenty: Dystrybucja, Pozostałe i Wytwarzanie. Z kolei oszczędności na wydatkach inwestycyjnych osiągnęły poziom 586 mln zł i były pochodną bardziej efektywnego zarządzania majątkiem i optymalizacji procesów zakupowych.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON po 9 miesiącach 2018 r. wyniosły 2,3 mld zł i były wyższe o 5 proc. w porównaniu z poniesionymi w analogicznym okresie 2017 r. (2,2 mld zł). Wzrost ten wynika głównie z wyższych inwestycji w obszarach Dystrybucja i Wydobycie. W segmencie Dystrybucja największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł), a łączny capex wyniósł 1,2 mld zł. Nakłady w segmencie Wytwarzanie (909 mln zł) przeznaczone były przede wszystkim na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, który zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Zadłużenie i finansowanie

W porównaniu ze stanem na 31 września 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wzrosły o 3,2 proc. i wyniosły 8,2 mld zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec września 2018 r. wyniósł 2,2x.

 

InfoWire.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz